برای آموزش فصل دنيای زنده درس علوم مـی توانيم از روشـهای متعددی استفاده نمائيم کـه متناسب با روش يادگيری دانش آموزان وبراساس نوع هوش آنـها باشد.معلم مـی تواند چند نوع فعاليت را براساس هوشـهای چندگانـه طراحی کند کـه البته اين کار بـه ماهيت مبحث مورد تدريس بستگی دارد. ماکت دستگاه گوارش توسط دانش آموز مثلاٌ به منظور آموزش وتدريس دستگاه گوارش فعاليتهای زير را باتوجه بـه نوع هوش واستعداد دانش آموزان وبا تعيين زمان فعاليت، ماکت دستگاه گوارش توسط دانش آموز درون نظر بگيريم.

 

فعاليت ۱- مـــرکز هــــوش بدنـــی ـ ـــی و بصـــری فضايـــی:

در اين فعاليت دانش آموزان مـی توانند موارد قسمتهای مختلف دستگاه گوارش يا ماکت آنرا توسط خمير گل چينی يا گچ و خاک  درست کنند وبعد آنرا رنگ آميزی نمايند. ماکت دستگاه گوارش توسط دانش آموز يا چارت و پوستر دستگاه گوارش را درست نمايند توسط رنگ و بوم يا با استفاده از کاغذ رنگی و فوم تصوير دستگاه گوارش و قسمتهای مختلف آنرا بصورت نقاشی يا کاريکاتور بکشند.

 

فعاليت۲- مـــرکز هـــوش زبانــــی کلامــــــی:

دانش آموزان داستان تخيلی درون مورد دستگاه گوارش بنويسند خود را يا موجود ذره بينی (باکتری يا آنزيم) فرض نمايند و به قسمتهای مختلف دستگاه سفر نمايند و هر آنچه را کـه در يک سفر مـی توانند کشف نمايند بـه روی کاغذ بياورند.

 

فعاليت ۳- هــوش درون فــــــــردی:

از دانش آموزان بخواهيم به منظور دستگاه گوارش انشاء بنويسند و در آن اطلاعات خود را و يا خاطرات و شنيده های خود درون مورد نحوه کارکرد قسمتهای مختلف آن و بيماريهای آن بنويسند.

 

فعاليت ۴- مـــرکـــز هــــــوش بيان فـــردی :

از دانش آموزان بخواهيم با دانش آموزان پايه های بالاتر يا با دکتر يا خويش و اقوام مجرب درون زمينـه دستگاه گوارشی و يا بيماريهای آن گزارش تهيه نمايند. و حداقل از بيست نفر پرسش و پاسخ بگيرند و نتايج را بـه کلاس ارائه دهند. درون زمينـه مـی توانند بـه کامپيوتر هم رجوع کنند وتصاوير اينترنتی از دستگاه گوارش پيرينت نمايند و به کلاس بياورند. البته به منظور اينگونـه آموزش ابتدا بايد بطور مختصر دانش آموزان را با نوع مطالب و اطلاعات و روش فعاليت آنـها آگاه نمائيم و آنـها را بـه چهار يا پنج گروه تقسيم نماييد همچنين مدت زمان فعاليت را به منظور آنـها مشخص کنيم بهتر هست سه فعاليت قبلی ذکر شده درون کلاس درس انجام گيرد و در واقع کلاس را بـه کارگاه فعاليت تبديل نماييم.

 

 محاســـــن:

۱- شکوفايی استعداد دانش آموزان و مشخص شدن سبک يادگيری آنـها.

۲- قابل اجراء بودن اين طرح درون تمام پايه ها و درسها.

۳- مطالب ياد گرفته درون حافظه دراز مدت آنـها ثبت خواهد شد.

۴- دانش آموزان را بـه مطالعه کتابهای خارج از پايه و گروه درسی مجبور مـی کند و آنـها را تشويق بـه آموزش رايانـه مـی نمايند.

 

معــــايب:

۱- وقت گير بودن اين نوع طـــرح به منظور اجرا درون کلاس درس.

 

منبـــــع : نظـــــريه هـــــــوش چندگانـه گاردنــــر وکاربــــــرد آن درون آمــــــــــــــوزش

اين مطلب درون تاريخ: ماکت دستگاه گوارش توسط دانش آموز سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت: 13:24 منتشر شده است
[طراحی درس علوم با توجه بـه هوشـهای چندگانـه ماکت دستگاه گوارش توسط دانش آموز]

نویسنده و منبع: arash | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 11:34:00 +0000