با سلام بـه شما بازدید کننده گرامـی برای حمایتاز سایت ما و قرار بیشتر تحقیقان درون سایت بر روی لینک زیر ( بعد از خواند یـا قبل از خواند تحقیق)هر چند بار کـه خواستید کلیک کنید که تا ما نیز با علاقه بیشتری تحقیقات دانش آموزی به منظور شما بگذاریم . ادبیات بومی درباره شاعران باتشکر

مطلب زیر شامل سه تحقیق درباره ادبیـات بومـی مـی باشد :

 

ادبیـات بومـی چیست؟

ادبیـات بومـی (اقلیمـی) ، ادبیات بومی درباره شاعران هم دارای معنایی وسیع و هم دارای معنایی محدود است. ادبیات بومی درباره شاعران کلمـهی بومـی Nativeدر زبان انگلیسی با کلمـهی ملت و مردم Nativeهم ریشـه هست و بـه معانی زیر است: ادبیات بومی درباره شاعران درون حال خالص، دست خورده، طبیعی، اصیل، قومـی کـه در محلی واحد ساکن است. بـه اعتباری ادبیـات ایران را درون مثل مـیتوان ادبیـات بومـی (خاص اقلیمـی ویژه) دانست و همـینطور هست ادبیـات چین یـا هند یـا اسپانیـا اما ادبیـات اقلیمـی (بومـی) درون معنای خاص، ادبیـاتی هست که درون منطقهای خاص بوجود آمده و دارای شرایط زیر است:

الف-وحدّت اوضاع جغرافیـایی از قبیل کوهها، رودها، درختان، آب و هوا، مـیزان بارندگی فاصله کم یـا زیـاد بخشها. درون ایران، مازندران، گیلان، و گرگان و مناطق ساحلی دریـای خزر از این لحاظ وحدت دارد. مـیزان بارندگی درون آن زیـاد است، جنگلهای فراوان دارد، آبادیها بهم نزدیک هست ولی درون مناطق جنوبی و نزدیک بـه کویر هوا گرم یـا بارندگی کم، جمعیت اندک و فاصله روستاها و شـهرها زیـاد است.

ب-مشابهت وضع زراعی و معیشتی. وجود شالیزارها، مزارع چای، حرفههای مخصوص از قبیل حصیربافی و چوببری و ماهیگیری (در شمال) و وجود نخلستانها، مزارع گندم و جو و کشت و زرع با آب باران درون جنوب و جنوب شرقی ایران.

ج-وحدّت گویش محلی و وجود گفتها و اصطلاحها و ترانـههای مشترک.

د-مشابهت آئین و مراسم جشنها، اعیـاد ملی و مذهبی، ها، آئین ازدواج و خاکسپاری، تولد و نامگذاری فرزند، طرز کوچ و مراسم همراه با آن (در عشایر) .

ه-مشابهت مناسبات اقتصادی، روابط مالک و زارع، منابع تغذیـه و خرید و فروش محصول، کاشت و برداشت، مناسبات زارع با پیشـهور و سلفخر، نحوهی مشارکت زنان و کودکان درون کارهای تولیدی. اجارهبهای خانـهها، باغها، نیروی خرید، نحوهی برخورد با فن و صنعت جدید، بهرهگیری از طرز تولید قدیمـی (شخم،آهن) یـا تراکتور و کمباین و خرمن کوب ابزار جدید.

و-طرز گذراندن ایـام فراغت، انواع ورزش آبی بومـی، کشتیگیری، زیـارت اماکن متبرکه، تعزیـه، ییلاق و قشلاق، مشاعره، شرطبندی، معرکهگیری.

ز-وحدت زبان و تاریخ. مذهب، اقلیّتهای مذهبی، نـهادهای آموزشی، مدرسههای جدید و قدیم. مـیزان سوادآموزی و بهره بردن از خواندن و نوشتن کتابها. وجود قهرمانان مشترک و محبوب عامـه، نحوهی ارتباط با تمدن جدید، مـیزان حضور رادیو و تلویزیون، ، عکاس، فیلمبرداری و. . . درون ده و روستا و مناطق دورافتاده، طرز مشارکت عامـهی مردم درون قیـامها، مبارزهها، تعاونها، رأی دادن، شرکت درون انجمنهای دور شـهر.

ح-خصائص جغرافیـای انسانی. مردمـی کـه در مناطق گرمسیر و حواشی کویر زندگانی مـیکنند با مردمـی کـه در مناطق سردسیر یـا درون مکانهای پرآب و درخت زندگانی مـیکنند، تفاوت دارند. خلق و خوی و طرز رفتار و باورها و ادبیـات و هنر این دو با هم یکی نیست. درون مثل مردم بلوچ که با شتر و بیـابان سر و کار دارند با مردم مازندران کـه بیشتر و دارند و از اسب بـه عنوان وسیلهی نقلیـه بهرهگیری مـیکنند، طرز زیست یکسانی ندارند.

ادبیـات بومـی درون سیر تحول خود از همـهی این عوامل بهره مـیبرد و اگر خوب نوشته شده باشد، آئینـهی تمام نمای طرز زیست و عمل قوی ویژه درون مکانی خاص هست به همـین دلیل آثار ادبی روس با آثار ادبی آمریکا درون مثل، تفاوت دارد. از این گذشته نحوهی آثار ادبی خود یک سرزمـین نیز همـیشـه یکسان نیست. آثار فاکتر کـه جنبهی محلی و بومـی دارد، درون جنوب آمریکا ساخته شده و این با آثار درایزر کـه نویسندهی شـهر است، تفاوت دارد.

در ایران آثار دولت آبادی، شفیـانی، امـین فقیری، درویشیـان . . . غالبا درون روستا و در عشایر روی مـیدهد اما بیشتر آثار اسماعیل فصیح آثار شـهری است. درون کلیدر و جای خالی سلوچ، دهکدهی پرملال، سالهای ابری، از این ولایت، نفرین زمـین، رعیت و. . . عوامل زیر بـه چشم مـیخورد:

۱-زندگانی روستائیـان، عشایر و پیشـهوران ده. مناسبات زارع و با یک، قیـامهای عشایری و دهستانی، مـهاجرت، ورود ابزار جدید بـه روستا، ظلم و ستم خوانین، طرز سیستم زمـین و آب.

۲-توصیف جانوران، گیـاهان، کوهها، راهها کـه همـه خاص منطقهی خاص هستند. درون مثل جمازه و شتر درون جای خالی سلوچ اهمـیت کلیدی دارد یـا درون “ندگان” امـین فقیر وجود و بز و سپس بزمرگی جزء عوامل اصلی قصه است.

۳-به ضرورت اوضاع و احوال جغرافیـایی، سبک این نویسندگان نیز درون کل مشترک است: رئالیسم، رئالیسم اجتماعی، قصهی گزارش مانند و مستند. داستان خمرهی مرادی کرمانی نمونـهی خوبی درون این زمـینـه است.

 

کلیدر - محمود دولت آبادی

کلیدر محمود دولت آبادی

جزو آثاری کـه برشمردیم آثار زیر را نیز حتما نام برد: توپچنار (انسیـه شاه حسینی)ارهبان، اوسانـهی بابا سبحان (دولت آبادی) ، پسرک بومـی، داستان یک شـهر (احمد محمود) ، ریشـه درون اعماق (ابراهیم حسن بیگی) ، تنگسیر (صادق چوبک) ، نفرین زمـین (جلال آل احمد) ، گیله مرد (بزرگ علوی) ، سووشون (سیمـین دانشور) مرداب خونی (جعفر مدرس صادقی) ، وقتی سموم بر تن یک ساق مـیوزند (خسرو حمزوی)، عزاداران بیل (غلامحسین ساعدی) ، شوهر آهو خانم، شادکامان درهی قره سو (علی محمد افغان) ، کولی کج کلاخان (ابراهیم یونسی) زن شیشـهای (راضیـهی تجار) ، نخلهای بیسر (قاسمعلی فراست) ، داستان فتاح (جلالی زنوزی) .

۴-مـیزان ادبی بودن (ادبیـات) ، آثار بومـی: آثار ادبی بومـی (اقلیمـی) ، محض، مانند اشعار محلی امـیر پازواری (مازندران) ، فایز دشتستانی (استان بوشـهر) جنبهی فراگیر ندارد. دلیل آن، این هست که: اولا بـه گویش محلی سروده شده و برای صاحبان گویشهای دیگر مفهوم نیست. دوم این آثار معمولا احساسات ضعیفی را بیـان مـیکند. بهطوری کـه حتی ترانـههای بابا طاهر همدانی از شاعران قدیم رواج اشعار سعدی و حافظ را نیـافته است. اشعار محلی سعدی و حافظ نیز زیـاد گسترش نیـافت و نیـافته است.

افزوده بر شعر، قصهها، مثلها و افسانـههای عامـیانـهی نیز بـه رغم این کـه گاه جنبهی داستانی قویی دارند، باز عمومـیت ندارند و اگر عمومـیت هم داشته باشند، جز آثار مـهم ادبی بشمار نمـیآیند و البته بیشتر خاص ذوق و سلیقهی کودکاناند، مگر این کـه نویسنده یـا شاعری بزرگ مایـههای اصلی آنها را بگیرد و به رمان یـا درام بزرگی تبدیل کند. یکی از نمونـههای موفق در این زمـینـه درام فاوست گوته و دکتر فاوستوس کریستوفر مارلوست. نمایش فاوست درون زمان کودکی گوته درون شـهرهای آلمان بـه صورت خیمـهشببازی اجراء مـیشد و او آن را درون همان زمان دید واثر ماندگار بر روان او گذاشت. دکتر فاوست، ساحر و جادوگری بود کـه کارهای عجیبی انجام مـیداد، درون هوا پرواز مـیکرد و رعد و برق و طوفان بوجود مـیآورد. استاد جادوی سیـاه بود و در قرون وسطی قصهاش مشـهور بود. او درون برابر آفریدگار عصیـان کرد و به روایتی بـه جرم جادوگری بـه قتل رسید و شیـاطین روحش را بـه دوزخ بردند. این درونمایـه درون دست مارلو و گوته بـه درام عظیم و جهانی بدل شد.

برخی از داستانهای شاهنامـه و منظومـههای نظام گنجوی نیز از ادب عامـیانـه و محلی گرفته شده و از این جمله است داستان زاده شدن زال و پرورش یـافتن او بـه وسیلهی سیمرغ و لیلی و مجنون نظامـی گنجوی کـه از ادبیـات شفاهی قبائل عرب گرفته شده و به صورت منظومـهای دلپذیر درآمده است. درون ادبیـات معاصر ایران نیز از قصههای عامـیانـه بهرهگیری شده: حدیث ماهیگیر و دیو هوشنگ گلشیری، آب زندگی صادق هدایت، رهآورد (قصه کوتاه و موزون) صادق چوبک بهطور کلی درون قصهها و اشعار عامـیانـه و بومـی سه حال و شکل پیش مـیآید:

۱-نویسنده و شاعر خود اهل محل هست و با گویش محلی سخن مـیگوید و قصه مـینویسد. درون این حال هم شکل اثر و هم زبان و درونمایـهی آن اقلیمـی است: از این جمله است آثاری کـه به زبان کردی نوشته شده و نمونـهاش زیـاد است، منظومـهی حیدر بابا اثر شـهریـار کـه به زبان ترکی آذربایجان ایران است. اشعار محلی بیژن سمندر کـه به گویش خالص شیرازی است و برخی از اشعار مازندرانی نیما یوشیج.

۲-نویسنده و شاعر اهل محل هست یـا اهل جای دیگری است (و مدتی درون محل ساکن بوده) اما بـه زبان معیـار و رسمـی مـینویسد اما درون بین قصه یـا شعر ضمن توصیف و حالات اشخاص داستانی از گویش محلی استفاده مـیکند. درون مثل هدایت درون قصه “زنی کـه مردش را گم کرد” زنی مازندرانی را وصف مـیکند کـه زن گل ببو مـیشود. این دو درون آغاز درون شالیکار یـا درون تاکستان کار مـیکنند و به هم علاقهمند مـیشوند و در این جا کلماتی را کـه بکار مـیبرند یـا ترانـههایی را که مـیخوانند بـه گویش محلی است. درون برخی از قصههای چوبک گویش شیرازی و بوشـهری بکار رفته. درون برخی داستانهای احمد محمود گویش خوزی مشاهده مـیشود. و داستانهای دیگر کـه به وصف اقلیم خاص مـیپردازد و در آن گویش و مراسم محلی بازتاب یـافته زیـاد هست و از این جمله است: تنگسیر (چوبک) دل دلدادگی (شـهریـار مندنی پور) گنجشگها بهشت را مـیفهمند (حسن بنی عامری) گیله مرد (بزرگ علوی) ، رعیت (م. ا. بـه آذین) ریشـه درون اعماق (حسن بیگی) ، گورستان غریبان، دلدادهها، کولی، کج کلاهخان، دعایی برای آرمن (ابراهیم یونسی) ، سایـههای گذشته (رحیم نامور) ، رازهای سرزمـین من (رضا براهنی) .

۳-نویسنده و شاعر نـه اهل محل هست و نـه با جغرافیـای انسانی محل آشنایی دارد، این قبیل آثار طبعا ساختگی است و چیزی دربارهی زبان، گوش، آداب و رسوم منطقهای خاص نمـیگوید و آنچه مـیگوید ازی شنیده یـا جایی خوانده است. نمونـهی بارز این قبیل آثار، داستانی هست به نام “شور آباد” که جمال زاده دربارهی یکی از روستاهای کرمان نوشته و پیداست که نـه محل را دیده و نـه از وضع روستائیـان کرمان چیزی مـیداند. محتوای قصهی او مأخوذ از خاطرات چند دهه پیش اوست کـه در حال سفر از برخی از روستاهای غرب ایران داشته. محمد حجازی نیز داستانهایی نوشته کـه ماجرای آن درون روستا مـیگذرد اما این قصهها نیز بومـی و اقلیمـی نیست.

۴-بعضی از نویسندگان ما بـه تک نگاری پرداختهاند و محیط، آداب، جشنها و گویشهای مناطق متفاوت ایران را جمعآوری و تألیف کردهاند. اورازان، تاتنشینهای بلوک زهرا، خارک، (جلال آل احمد، ) اهل هوا (غلامحسین ساعدی) ، داستانهای امثال (امـینی) ، دژهوش ربا (صبحی مـهتدی) ، شاهنامـه درون قصههای عامـیانـه (انجوی شیرازی) .

با توجه بـه شرایط خاص جغرافیـای انسانی و فرهنگ و تمدن سرزمـین ما و با درون نظر آوردن دگرگونیهای تمدنی جدید درون جهان و ایران درون سدهی اخیر بـه نظر مـیرسد کـه تغییر درون مناسبات اجتماعی شـهر و روستا و بروز و پیدایش شرایط و مناسبات جدید، قهری است. امروز برخلاف چند دهه پیش، سرعت دگرگونیها حیرتآور است، صنعت جدید با ابزار خود (رادیو، تلویزیون، اتومبیل، هواپیما، کمباین، تراکتور، آسفالت، جادهها، سدسازی، دستگاههای آبیـاری مدرن، جراحی با اشعهی شیمـیایی، تولید صنایع، غذایی از مواد آلی، تأسیس بانکها و پیدایش روابط داد و ستد تازه، از بین رفتن مساعدت پایـاپای (از بین رفتن مبادلهی جنس بـه جنس) ، از بین رفتن روابط خان مالکی و پیدایش شـهرهای بزرگ. . . هم درون مناسبات اجتماعی تغییر داده هست و هم درون افکار و عقاید و عواطف مردم. بـه عنوان مثال که تا چند دهه پیش درون ایران، یکی از مسائل مـهم سیـاسی و ادبی خودسری و ستمگری خوانین نسبت بـه مردم عشایر

و روستا بود، این قوانین با حمایت دولت درون عشیره یـا روستا، قوانین خاص خود را کـه از پدر بـه ارث بودند، بـه اجرا مـیگذاشتند. “مقصر” را خود بازخواست مـید و خود به مجازات مـیرساندند، حتی درون مواردی افراد “نافرمان” را پنـهانی یـا درون حضور دیگران مـیکشتند یـا ماهها زندانی مـید. احزاب روزنامـهها و آثار ادبی دورهی مشروطیت و دورهی بعد از شـهریور ۲۰ پر هست از شرح بیدادگری خوانین و مالکان (دو نمونـهی طرفه ادبی درون این زمـینـه رعیت بـه آذین و سالهای ابری درویشیـان است) اما امروز نـه روستایی بـه آن صورت داریم نـه مالک و خانی بـه آن شکل. طبعا آثار ادبی جدید متوجه فضای شـهری شده است. (نیمـهی غائب) سناپور، خام (اسماعیل فصیح) .

در چند دهه پیش یکی از تفریحات وسیع مردم شـهر و روستا گوش بـه نقالی، حضور درون مراسم معرکهگیری و مارگیری بود (ر. ک بـه چراغ آخر صادق چوبک) امروز این تفریحات از رونق افتاد. و جز درون مناطق دور افتاده جای دیگری موجود نیست.

در گذشته مراسم متفاوتی بـه نام ختنـه سوران، حنابندان، جشن نامزدان و تمـهیداتی به منظور مـیوه درختان، رونق و ازدیـاد محصول زراعی، آیینهای ویژهی برگزاری کشتیها و ورزشهای محلی و. . . برگزار مـیشد کـه به تقریب، عموم مردم درون آنها شرکت مـید اما این آداب و مراسم بـه تدریج کمرنگ شده و احتمال بسیـار دارد کـه در آینده از بین برود.

با توجه بـه این واقعیت حتما چارهای اندیشید کـه گویشها و فرهنگ بومـی از بین نرود و اگر ممکن باشد بـه نحوی بازسازی شود و در فرهنگ جدید ادامـه پیدا کند. تمـهید مقدمات برای حفظ این ارثیـهها آسان نیست و مستلزمسرمایـه گذاری کلان و همکاری دولت و مردم است. درون آغاز کار چند کار مـیتواند مقدمـهی کارهای مـهمتر و اساسیتر بعدی درون این زمـینـه باشد.

۱-جمع آوری فرهنگ عامـه و گویشهای محلی بـه سرعت و با وسائل مجهّز جدید.

۲-آشنا نویسندگان جدید با این فرهنگ و ادب.

۳-حمایت و تقویت نویسندگان و شاعران یو گردآورندگان آثار فرهنگی و ادبی بومـی و چاپ آثار آنـها.

۴-پخش برنامـههای علمـی و فرهنگ و هنری آثار بومـی و محلی از رادیو، تلویزیون، روزنامـهها، تهیـهی فیلمهای سینمایی داستانی یـا مستند این آثار.

کارهای دیگری نیز مـیتوان به منظور حفظ آثار بومـی و ترویج آنها پیشنـهاد کرد کـه البته بـه موقع خود از سوی صاحبنظران ارائه خواهد شد. اما یک اصل مـهم را از نظر دور نباید داشت و آن این هست که دستگاهها یـا افراد مسؤول و مجری چنین طرحهایی حتما منحصرا بـه روش علمـی بکار بپردازند و قصد آنها ضبط و گردآوری ارثیـه فرهنگی و ترویج آنها باشد نـه تبلیغات رایج و کارهای بیرویـه الی کـه مانع تحقق و اجرای برنامـههای مثبت فرهنگی است.

 

تحقیق شماره 2 : درس ازاد ادبیـات فارسی هفتم درباره ادبیـات بومـی

 

 ادبیـات و آثار بومـی

ادبیـات و آثار بومـی مربوط بـه تاریخچه و شناسنامـه ی یک شـهر،استان،و کشور است.هر کدام از آثار شـهر ها یـا استان های کشورمان ارزشمند هستند.مانند زبان ها کـه انواع مختلفی مانند:ترکی،فارسی،کردی،گیلانی و ...ادبیـات بومـی من ترکی هست و شـهر من کـه در آن زندگی مـی کنم ارومـیه است.آثار فرهنگی این شـهر عبارتند از: سه گنبد،مسجد سردار،امام زاده غریب حسن و... درون زبان ترکی شاعران زیـادی وجود دارد از جمله:ذذه قورقوت،سیّد محمد حسین بهجت(شـهریـار) و بهرام اسدی و دیگر شاعران.شـهر ارومـیه دریـاچه شوری دارد کـه روی آن پل بزرگی ساخته اند.

اما متاسفانـه این دریـاچه درون حال خشک شدن است.امّا درون این دریـاچه کـه بزرگ ترین دریـاچه داخلی ایران هست چند جزیره مانند:کبودان،اشک و... وجود دارد.

و حالا چند بیت شعر از استاد شـهریـار:

حیدر بابا ایلدیرملار شاخاندا         سئللر سولار شاققیلداییب آخاندا

قیرلار اونا صف باغلاییب باخاندا       سلام اولسون شوکه توزه ائلوزه

                      منیم ده بیر آدیم گلسین دیلیزه

خود ارزیـابی

1.ادبیـات بومـی و فرهنگی یعنی چه؟

 

2.چند نمونـه از شاعران ترکی زبان را نام ببرید

 

3.چند نمونـه از آثار فرهنگی را نام ببرید

 

 

دانش ادبی

شعر از دو قسمت اصلی وزن و قافیـه تشکیل شده است.در شعر ترکی بـه بیت اول چابنـه و به بیت آخر توفشیرما مـی گویند.در شعری کـه در درس سروده شده پانزده هجا دارد. و مـی توان آن را بـه 3 بخش 3/4/4 مانند زیر خواند.

4               4              3

حیدر بابا/ایلدیرملار/ شاخاندا

 

گفت و گو

1-هر ملتی فرهنگ و ادبیـات خود را دارد آیـا مـی توان درون آن ها تجاوز کرد و آن ها را از بین برد؟

2-برای حفاظت از ادبیـات و آثار بومـی دو راهکار بگویید.

 

فعالیت های نوشتاری

1.کلمـه های سخت درس را بیـابید و بنویسید

2.بیت اول را نوشته و معنی کنید

3.چند نمونـه از آثار فرهنگی شـهر خود را بنویسید

4.ادبیـات شـهر خود را تعریف کنید

 

تحقیق شماره 3 : درس ازاد - فارسی هفتم درباره ادبیـات بومـی

 

     جشن تیرگان یـا تیرماه سیزّه شو

        در گاهشماری (تقویم) طبری ،تیرماه از فصل و خزان و پاییز یعنی آبان ماه هست . شب سیزدهم این ماه کـه به «لال شو» معروف هست تبرک و تقدسی خاصی نزد مردم مازندران دارد .

      این  رسم  یـادگاری از دلاوری های  مردمان پاک سرشت این مرز و بوم  است وآن  نبرد اصلی ایرانیـان و تورانیـان هست که درون مازندران رخ مـی دهد.در این نبرد افراسیـاب تورانی برمنوچهر پادشاه ایران چیره مـی شود ایرانشـهر بـه خطر مـی افتد

    آرش تیرانداز، با نـهادن جان خود درون تیر، مرز ایران و توران را مشخص مـی کند. بعد ها کـه مازندرانی ها بـه آیین زرتشتی روی مـی آورند بر مبنای این نبرد تاریخی، این واقعه را روز رهایی مازندران از چنگال تورانیـان  دانستند و این روز را جشن گرفتند و گرامـی داشتند .                                                                                

      در قدیم مرد مـیانسال و خوش نامـی بـه نام «شیش دار» عصر روز داوزدهم تیر طبری  به رفته و غسل سکوت مـی نمود . این سکوت بـه نشانـه ی خویشتنداری  و مقاومت درون برابر هوای نفس بود . لباس تمـیزی مـی پوشید و بعد از نماز و صرف شام  به همراه  یک تن دیگر بـه نان« کیسه دار » درون کوچه ها بـه را افتاده بـه در خانـه ها  مـی رفتند و با خواندن شعر، از صاحب خانـه هدایـایی دریـافت مـی د.در این شب خانواده ها دور هم  جمع مـی شدند و تا پاسی از شب ،جشن مـی گرفتند و حافظ خوانی  مـی د و بچه ها هم درون کوچه وبرزن این شعر طبری را مـی سرودند:                     

     لال اِنـه لال  اِ نـه ( لال مـی آید  لال مـی آید.)                                                                                                                                                    

     پیسه گَنده خوار اِنـه  (ی که  «پیسه گنده » غذای محلی مـی خورد مـی آید.)

    سر خان سِوار اِنـه. (سوار اسب سفید مـی آید.)

    سال اِتا وار اِنـه ( سالی یک بار مـی آید.)

  مـه  مار  بِرار  اِنـه (برادر مادر مـی آید.)

   چوخا پَشِلوار اِنـه (در حالی کـه کت و شلوار پشمـینـه دارد مـی آید.)

   تندرستی و دلخوشی (صاحب خانـه تندرست و دلخوش باشد. )
    فِراونی و فِراونی  (فراوانی باشد فراوانی باشد.)                            «بازخوانی تاریخ مازندران،‌اسدالله عمادی»   

                                                                                                                                                                          خودارزیـابی

  1- درون گاهشماری (تقویم ) طبری تیرماه ، چه تاریخی مـی باشد؟

  2 چرا مردم مازندران شب «لال شو » را جشن مـی گیرند؟

   3- چگونـه مـی توانیم آداب و رسوم محلی را حفظ کنیم و از نابودی آن جلوگیری بـه عمل آوریم؟

  4- ............................................................................................................ ؟

       دانش های زبانی و ادبی :

      نکته اول :

     به جمله های زبان طبری وجمله های زبان فارسی دقت کنید:

           مِه مار بِرار اِنـه .                                         برادر مادرم  مـی آید.

         قشنگ ریکا اِنـه .                                       پسر زیبا مـی آید.

      در زبان طبری بر عدستور زبان فارسی ، اول صفت یـا مضاف الیـه مـی آید بعد موصوف یـا مضاف الیـه. مثل جمله طبری «مِه مارِ بِرار اِنـه » کلمـه «برار» مضافٌ الیـه هست و کلمـه «مار » مضاف مـی باشدو همچنین جمله « قشنگ ریکا اِنـه .» کلمـه قشنگ ، صفت هست و کلمـه «ریکا » موصوف مـی باشد.

 

  نکته دوم :

   مراسمـی مثل :

    نوروزخوانی ، چهارشنبه سوری ، سفره هفت سین ، ‌مارمـه (مادرمـه )‌،  ونوشـه گردی ، لال شو  و .......

 این جشن ها و رسم ها ،روش ها و عادت های زندگی مردم مازندران را نشان مـی دهد کـه در اصطلاح بـه آن « آداب و رسوم مردم مازندران » مـی گویند. آداب و رسوم هر ملت نشان دهنده ،‌ مـیزان پیشرفت تمدن و فرهنگ آن ملت مـی باشد. 

- درون نوشتن املا بـه زبان طبری بـه نحوه تلفظ و مطابقت آن با شکل نوشتاری دقت شود.

- یکی از راه های تقویت املا بـه زبان طبری ، عادت بـه صحبت با این زبان  است.

- باید به منظور ترویج و به کاربستن لغت های زبان طبری، لغات فراموش شده را درون زندگی روزمره بـه کار گیریم.

 

 

 کار گروهی :

 1- درون مورد نمونـه دیگری از آداب رسوم مردم مازندران درون کلاس گفت و گو کنید ؟

 2- مراسم جشن تیرگان را بـه صورت نمایشی درون کلاس اجرا نمایید ؟

 3 درمورد شباهت ها و تفاوت های  زبان طبری و زبان فارسی درکلاس گفت و گوکنید؟

فعالیت های نوشتاری :

  1- جمله های طبری زیر را بـه فارسی برگردانید :

  الف ) مِن قشنگ گل رِ بَچیمـه . (                                                                 )

 ب ) اِما عمو  وَچه  هَسته مـی . (                                                                  )

  2- درون مورد پیـام دو بیتی زیر توضیح دهید :

    امـیر گُته مِه کار چی زار  بَیّه /  مِه پوس کِلا  شال ناهار بَیّه

   کال چَرمـه دار زین سوار بَیّه   /  منـه پَلی  مال پّلیِم جار بَیّه       (امـیرپازواری)

  ( امـیر مـی گفت کـه کارم ، چه زار شده هست ؟ کلاه پوستین من ، ناهار شغال شده است. آنکه چرم خام مـی پوشید سواربر اسب زین کرده شده هست و بستر و خوابگاه من ، تبدیل بـه رویش علف های هرز شده است.)

 شعر خوانی :‌                                  « بهاری خونِش »

                                          بِموئه  ،‌ مَستونـه و شاد بِموئه               

                                          بِموئه  ها کنـه  آباد بموئه

                                          بموئه ، با برکت سرشار بموئه             

                                          بِموئه ، سَرخِش پِربار بِموئه

                                          بموئه ، خِش بموئه ، اردوی بِهار بموئه  

 

 

در صورت مشاهده و رضایت از تحقیق به منظور حمایت از سایت روی هریک از لینک های زیر کلیک نمائید . باتشکر

 

 

قابل توجه دانش آموزان عزیز :

 

دانش آموزان عزیز تحقیقات خود را درون زمـینـه ( جواب سوالات درسی بصورت تحقیق - فعالیت های کتاب با جواب  خود را درون زمـینـه درسی ) بـه آدرس ایمـیل asemankafinet@gmail.com  بفرستید . درون ایمـیل نام و نام خانوادگی و شماره همراه و کلاس خود را ذکر کنید . مطلب با نام و نام خانوادگی شما درون سایت ثبت مـی شود . بـه پنج نفر از بهترین تحقیق های شما ماهانـه جایزه  تعلق مـی گیرد .

لست پروژه های اماری سایت با قیمتهای بسیـار مناسب درون زیر امده هست .برای خرید هریک از پروژه های آماری زیر برروی لینک آن کلیک نمائید.در صورت داشتن هرگونـه سوال بـه شماره 09159886819 اسمس دهید .

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد
ليست دسته بندي شده بيش از 400 اقدام پژوهي مناسب
بيش از 200 گزارش تخصصي ارزشيابي فرهنگيان

اين مطلب درون تاريخ: شنبه 23 فروردين 1393 ساعت: 19:43 منتشر شده است
برچسب ها : ادبیـات بومـی چیست ؟,تحقیق درباره ادبیـات بومـی,ادبیـات بومـی چیست,درس ازاد ادبیـات فارسی هفتم درباره ادبیـات بومـی,
[تحقیق درباره ادبیـات بومـی ادبیات بومی درباره شاعران]

نویسنده و منبع: مدیریت سایت | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 02:02:00 +0000